قیمت کاندیزول کرم ۱% – کلوتریمازول ۱۵گ – سینادارو

قیمت کاندیزول کرم ۱% – کلوتریمازول ۱۵گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کاندیزول کرم واژینال ۱% -کلوتریمازول ۵۰گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
زایلکس-اچ پماد رکتال با اپلیکاتور-لیدوکائین اچ ۱۵گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی مفناید ۳۰گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۸۳۰۰ ریال می باشد
پماد کورتینیل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بکلکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بکلکس ۱۰۰م ک گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۲۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی رینوزولین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۷۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی نازوفرین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی نازوفرین ۰.۲۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
زایلوژل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
بتازونیت لوسیون موضعی ۱% -۲۰ م ل -بتامتازون – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دزمکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۵۶۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی رینوسالتین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری نازوکلسین۱۰۰واحد/دوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۶۵۰۰ ریال می باشد
اسپری نازوکلسین ۲۰۰ واحد/دوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۴۳۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی فلوسینوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی سالمکس ۲۵ م ک گ/ دوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی نازو کروم – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول کلترکس – سینادارو- تعداد در بسته ۵ع ۴۹۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی ونتالکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۶۷۰۰ ریال می باشد
آمپول ریلاکسین – سینادارو- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی بریموگان – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
محلول چشمی آیوسپت ۲۰ م ل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کتوفتالمیک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قطره سینالون – سینادارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره استریل چشمی سینالون ادونسد – سینادارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره استریل چشمی آزیترومایسین ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۰۰۰ ریال می باشد
سیپروزونیت قطره گوشی- سیپروفلوکساسین۰/۳گ/ دگزامتازون۰/۱گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۵۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص ۲۰-۳۰۰ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کاندیزول کرم ۱% – کلوتریمازول ۱۵گ – سینادارو ۴۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید