قیمت کرم کلوتریمازول عماد واژینال ۱% ۵۰ گ + اپلیکاتور – عماد درمان پارس

قیمت کرم کلوتریمازول عماد واژینال ۱% ۵۰ گ + اپلیکاتور – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کرم تریامسینولون عماد ۱۵ گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم کالامین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم سیلور سولفادیازین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد باکتروماد – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۶۰۰ ریال می باشد
آنتی هموروئید عماد پماد مقعدی ۱۵گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت هیدروکسی ‌زین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
دی سیکلومین شربت ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
برم هگزین شربت ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت گایافنزین ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
لاکتولوز شربت ۲۴۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
شربت نیستاتین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۰۰۰ ریال می باشد
شربت مترونیدازول ۱۲۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سودوافدرین عماد شربت ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
ایبوبروفن عماد شربت ۱۲۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
تئوفیلین جی عماد شربت ۱۲۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد تریامسینولون ان ان عماد ۱۵ گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
کلوتریمازول عماد کرم ۱۵ گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
پماد هیدرو کورتیزون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد فلوئوسینولون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوبتازول – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
پماد کلوبتازول – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
پماد مقعدی لیدوکائین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت پرومتازین ۵ م گ / ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰ ریال می باشد
کتوتیفن عماد شربت ۱م گ /۵م ل-۶۰م ل- کتوتیفن – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لیدوکائین پی کرم۲/۵درصد۳۰گرم-لیدوکائین/پریلو – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان پی -شربت- ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کرم کلوتریمازول عماد واژینال ۱% ۵۰ گ + اپلیکاتور – عماد درمان پارس ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید