قیمت کپسول لایریور ۱۵۰ م گ – پرگابالین – اکتوور کو

قیمت کپسول لایریور ۱۵۰ م گ – پرگابالین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اکتوسرک قرص ۱۶ م گ – بتاهیستین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
زولیور قرص ۱۰ م گ – زولپیدم – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
تازادپ قرص ۷/۵ م گ – میرتازاپین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
تازادپ قرص ۴۵ م گ – میرتازاپین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
کلاتوور قرص ۲/۵ م گ – ریواروکسابان – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اکتاپ کپسول انتریک کوتد ۲۰ م گ – امپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
آریزوور قرص ۵ م گ – آریپیپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۱۲۰۰ ریال می باشد
آریزوور قرص ۱۰ م گ – آریپیپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۹۵۲۰۰ ریال می باشد
زیگات ۲۰۰ قرص روکش دار ۲۰۰ م گ – ریفاکسیمین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۳۲۷۶۰۰ ریال می باشد
فاویپیراویر قرص ۲۰۰ م گ – فاویپیراویر – اکتوور کو- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رمدسیویر ویال ۱۰۰ م گ / ۲۰ م ل – رمدسیویر – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایماتینیب اکت قرص ۱۰۰ م گ – ایماتینب – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسیتابین اکت قرص ۵۰۰ م گ – کپسیتابین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۲۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۱۰۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۲۵۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
انکوزار ویال ۲۰۰ م گ – جمسیتابین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ایرینوتکان ۲۰ م گ/م ل اکت ویال ۱۰۰ م گ / ۵ م ل – ایرینوتکان – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۳۲۰۰۰ ریال می باشد
انکوزار ویال ۱ گ – جمسیتابین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
انکوتاکسل ویال ۲۰ م گ / ۱ م ل – دسه تاکسل – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
انکوتاکسل ویال ۸۰ م گ / ۴ م ل – دسه تاکسل – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کربوکسا ۵۰ ویال ۵ م ل / ۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۰۰۰ ریال می باشد
کربوکسا ۱۵۰ ویال ۱۵ م ل / ۱۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۰۰۰ ریال می باشد
کربوکسا ۴۵۰ ویال ۴۵ م ل / ۴۵۰ م گ – کربوپلاتین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
سورافنیب اکت قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب توسیلات – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
لیپکسول ۳۰۰ ویال ۳۰۰ م گ / ۵۰ م ل – پکلی تاکسل ۳۰۰ م گ / ۵۰ م ل – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ابیراترون قرص ۲۵۰ م گ – ابیراترون استات – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۳۴۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۱۴۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۳۰۶۰۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۱۰ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول لایریور ۱۵۰ م گ – پرگابالین – اکتوور کو ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید