قیمت کپسول ویتامین ای ۲۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا

قیمت کپسول ویتامین ای ۲۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول ویتامین ای ۴۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۱۰۰۰واحد- ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۴۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن ماهی ۱۰۰۰م گ – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۱گ-ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۵۰۰م گ-شوتس ویتال – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۱۴۵۰ ریال می باشد
کپسول پروستاهلث مکمل گیاهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۴۴۹۸۰ ریال می باشد
کپسول روغن کبد ماهی(کادلیور اویل) ۱۰۰۰ م گ-ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول بیوتین ۱۰۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۰۶۸۵۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۵۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱ ۳۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسیم د ۳ ۱۰۰۰ م گ+۶۰۰ واحد کلسیم کربنات+ویتامین د ۳ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۴۴۷۵۰ ریال می باشد
کپسول ملاتونین تردفورما ۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول کوکیوتن–۱۰۰ م گ -مکمل کوکیوتن -۵۰ عدد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص ال کارنیتین ۱۰۰۰ م گ ال کارنیتین ۵۰ عدد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۹۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص ال کارنیتین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ویژن مخصوص کودکان و نوجوانان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۴۰ع ۸۷۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مبورین ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فنوفیبرات ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
ژل لوبریژل ۶۰ گ – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱ ۳۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۴۰۰ ریال می باشد
قرص تلنتال ۴۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هماتینیک – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امپرازول ۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص مزالازین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکولایف – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
ژل مارینتول ۳۰ گ – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ویتامین ای ۲۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید