قیمت دارو

قیمت ‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت ‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  ساشه بارکس پودر باریم ۱۳۵ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قط‌ره‌ بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
  پماد بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
  کرم بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
  لوسیون بتامتازون‌ ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۸۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره چشمی تیمولول ۰.۵% – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
  آمپول بتامتازونال – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ پرفنازین ۲ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ پرفنازین‌ ۴ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ پرفنازین ۸ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌آمپول پرفنازین ‌۵ م ‌گ/ ۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۲۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ پیراستام ۸۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ایزونیازید ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ایزونیازید ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص تئوفیلین رتارد ‌ ۲۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ترازودون ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  لوسیون موضعی کتوکنازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قط‌ره چشمی جنتامایسین‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
  شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول پانکرانیوم – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
  ژل موضعی دیکلن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ترامادول ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش ۵۵۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو